e.g. job, company, title
e.g. city, county or postcode
advanced search »

Policy Officer (Learning & Teaching)

Salary:
33,264 P.A. ?
Location:
Cardiff
Company:
The Open University

Apply for this jobJob Description

Summary

We are seeking a Policy Officer (Learning and Teaching) to join our team at a time of fast-moving change. We've been growing recently, and as more and more learners are joining the OU we need to make sure that we continue to deliver an excellent experience. A new role for the Open University in Wales, the Policy Officer Learning and Teaching) will play a key role in supporting the Assistant Director for Student Experience, Learning & Teaching and will also work closely with our new Management Information and Insight Analyst to enhance the student experience and achieve even greater outcomes for our students.

Drawing on previous experience, you will be knowledgeable about the higher education policy positions of external stakeholders such as Welsh Government and the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW). You will be able to adopt a rigorous approach to detail, while keeping focused on the broader strategic goals. You will be proactive, experienced in summarizing complex policies with a willingness to develop and harness new skills. You will be working as part of a team as well as on your own initiative. Collaborative working and the ability to communicate clearly is fundamental in this role.

The ability to communicate through the medium of Welsh would be desirable though not essential.

To apply send a completed application form to [email protected] If you have any questions about this role, call us on 02920 26 27 16 or email us on the link above.

Closing date: 12 noon, 8 January 2020
Interview dates: 22 January 2020

We promote diversity in employment and welcome applications from all sections of the community.

Swyddog Polisi (Dysgu ac Addysgu)
Y Brifysgol Agored yng Nghymru
£33,797 i £40,322
Cyf: 16826
Lleolir yng Nghaerdydd
Parhaol

Rydym yn chwilio am Swyddog Polisi (Dysgu ac Addysgu) i ymuno â'n tîm ar adeg o newid cyflym. Rydym wedi bod yn tyfu'n ddiweddar, ac wrth i fwy a mwy o ddysgwyr ymuno â'r Brifysgol Agored, mae angen i ni wneud yn siŵr ein bod yn parhau i ddarparu profiad rhagorol. Mae hon yn rôl newydd i'r Brifysgol Agored yng Nghymru. Bydd y Swyddog Polisi (Dysgu ac Addysgu) yn chwarae rôl allweddol wrth gefnogi'r Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Profiadau Myfyrwyr, Dysgu ac Addysgu, a bydd hefyd yn gweithio'n agos gyda'n Dadansoddwr Gwybodaeth Reoli a Mewnwelediad newydd er mwyn gwella profiadau myfyrwyr a chyflawni deilliannau hyd yn oed yn well iddynt.

Gan fanteisio ar brofiad blaenorol, byddwch yn wybodus am safbwyntiau polisi addysg uwch rhanddeiliaid allanol, megis Llywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Byddwch yn gallu mabwysiadu dull cadarn o ymdrin â manylion, gan ganolbwyntio ar y nodau strategol ehangach. Byddwch yn rhagweithiol, yn brofiadol o ran crynhoi polisïau cymhleth ac yn barod i ddatblygu a defnyddio sgiliau newydd. Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm ac ar eich menter eich hunan. Mae gweithio ar y cyd a'r gallu i gyfathrebu'n glir yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Byddai'r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol.

I wneud cais, anfonwch ffurflen gais wedi'i chwblhau i [email protected] Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y rôl hon, ffoniwch ni ar 02920 26 27 16 neu anfonwch e-bost atom gan ddefnyddio'r ddolen uchod.

Dyddiad Cau: 12 hanner dydd, 8 Ionawr 2020
Dyddiadau cyfweld: 22 Ionawr 2020

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Apply for this job

Salary comparison:
Salaries

The number of jobs in each salary range for all:

Similar jobs
By creating an alert, you agree to our T&Cs and Privacy Notice, and Cookie Use.
POLICY AND RESEARCH OFFICER

Shelter Cymru
£23,000 - £25,000 per year
Cardiff
more details »

Learning Support Assistant- College

Academics
£60 to £65 per day
Cardiff
more details »

Learning Support Officer - Betws Primary School

BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL
£12701 - £13214 pa
Caerphilly
more details »

Learning Support Officer (Teamporary) - Bryncethin Primary School

BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL
£4618 - £4805 pa
Caerphilly
more details »