e.g. job, company, title
e.g. city, county or postcode
advanced search »

Curriculum Support & Communications Officer / Swyddog Cefnogi Cwricwlwm a Chyfathrebu

Salary:
£27,255 pa
Location:
Cardiff
Company:
Sustrans

Apply for this jobCurriculum Support & Communications Officer


(ref: SUS2928)


£27,255 per annum


37.5 hours per week – contract to 31 March 2023 - based in Cardiff


This new role will celebrate active travel schools and best practice by developing education
resources, linked to the new Curriculum in Wales, to support the integration of active travel
activities in schools, providing communications and marketing support to the Active Journeys
team cross the country.


With experience of working in education provision and of producing engaging content for a range
of audiences, you will have a proven ability to write with inspiration and flair, applying
brand and style guidelines, supporting stakeholder networks and of organising and running
events and receptions. Your excellent communications skills will enhance your ability to
develop local promotional materials and content for Sustrans Cymru’s schools related web pages
and social media channels. IT literacy is essential as is an understanding of school settings
and the health benefits of active travel and your commitment to active travel and the promotion
of sustainable transport. Oral and written fluency in the Welsh language is desirable. DBS
Enhanced Disclosure clearance is mandatory for this role.


Please visit our website and
follow our on-line application process. Please quote reference number. Closing date for the
receipt of completed applications is 9.00am on Monday 20 July 2020. Interviews
will take place via Skype or Zoom or at Sustrans offices in Cardiff during week beginning
Monday 27 July 2020.


Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion.
We welcome applications from people with the appropriate skills from all parts of the
community.


Swyddog Cefnogi Cwricwlwm a Chyfathrebu


(cyf: SUS2928)


£27,255 y flwyddyn


37.5 awr yr wythnos – Cytundeb hyd 31 Mawrth 2023


lleoliad: Caerdydd


Bydd y rôl newydd hon yn dathlu ysgolion teithio llesol ac arfer gorau trwy ddatblygu adnoddau
addysgol sy’n cysylltu i’r Cwricwlwm newydd i Gymru, i gefnogi integreiddio gweithgareddau
teithio llesol mewn ysgolion, darparu cefnogaeth cyfathrebu a marchnata i’r tîm Teithiau Iach
ledled y wlad.


Bydd gennych brofiad o weithio mewn darpariaeth addysg ac o gynhyrchu cynnwys diddorol ar gyfer
amrywiaeth o gynulleidfaoedd, a bydd gennych allu profedig i ysgrifennu gydag ysbrydoliaeth a
graen, gan gadw at ganllawiau brand a steil, cefnogi rhwydweithiau rhanddeiliaid a threfnu a
chynnal digwyddiadau ac achlysuron. Bydd eich sgiliau cyfathrebu rhagorol yn cyfannu eich gallu
i ddatblygu deunyddiau hyrwyddo a chynnwys ar gyfer gwefannau a chyfryngau cymdeithasol
Sustrans Cymru ar gyfer gwaith mewn ysgolion. Mae’n hanfodol eich bod yn hyfedr wrth drin TG,
felly hefyd dealltwriaeth o sefyllfaoedd ysgolion a buddion iechyd teithio llesol a’ch
ymroddiad i deithio llesol a hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy. Mae rhuglder ar lafar ac
ysgrifenedig yn y Gymraeg yn ddymunol. Mae datgeliad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a
Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.


Ewch i’n gwefan a
dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer ein proses ymgeisio ar-lein. Dyfynnwch y rhif cyfeirnod, os
gwelwch yn dda. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi’u cwblhau yw 9yb ddydd
Llun 20 Gorffennaf 2020. Cynhelir cyfweliadau dros Skype neu Zoom neu yn swyddfeydd
Sustrans yng Nghaerdydd yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 27 Gorffennaf 2020.


Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a galluogi
cynhwysiant. Croesawn geisiadau gan bobl sydd â’r sgiliau perthnasol o bob rhan o’r
gymuned.

Apply for this job

Salary comparison:
Salaries

The number of jobs in each salary range for all:

Similar jobs
By creating an alert, you agree to our T&Cs and Privacy Notice, and Cookie Use.
Conservation Officer, Wales

Buglife
£24,255 pa pro rata
Cardiff
more details »

Team Support Officer

Hays
Up to £11.28 per hour
Caerphilly
more details »

Team Support Officer

Hays
Up to £11.28 per hour
Caerphilly
more details »

Team Support Officer

Public Health Wales NHS Trust
19737 - 21142 GBP YEAR
Llanarth House, Newbridge, NP11 5GH
more details »