e.g. job, company, title
e.g. city, county or postcode
advanced search »

Schools Officer, North East Wales/Swyddog Ysgolion

Salary:
£24,446 pa
Location:
UK
Company:
Sustrans

Apply for this jobSchools Officer (ref: SUS2933)

£24,446 per annum


37.5 hours per week – contract to 31 March 2023 – based in Wrexham Area


The new exciting role involves promoting cycling and walking as forms of active and sustainable
travel to school age children, parents and staff at selected primary and secondary schools with
the aim of reducing the number of pupils being driven to school. This will also include
supporting ‘school champions’ in schools, harnessing local authority resources available for
cycling and active travel and to making links between schools and the wider community.


With experience of working in a schools setting with children and young people, of delivering
training to teachers and of partnership working within a range of capabilities, you will have
the ability to build strong working relationships. Your enthusiasm will be motivational to
others and your excellent written and verbal communication will complement your strong
organisational skills. IT literacy is essential as is an understanding of school settings and
the health benefits of active travel. You will also be committed to active travel and the
promotion of sustainable transport. DBS Enhanced Disclosure clearance is mandatory for this
role.


Please visit our website www.sustrans.org.uk/job-vacancies and
follow our on-line application process. Please quote reference number. Closing date for the
receipt of completed applications is 9.00am on Monday 27 July 2020. Interviews
will take place via Skype or Zoom or at Sustrans offices in Cardiff during week beginning
Monday 3 August 2020.


Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion.
We welcome applications from people with the appropriate skills from all parts of the
community.


Swyddog Ysgolion (cyf: SUS2933)

£24,446 y flwyddyn


37.5 awr yr wythnos – cytundeb hyd 31 Mawrth 2023 – wedi’i leoli yn Ardal
Wrecsam


Mae’r rôl newydd gyffrous hon yn cynnwys hyrwyddo beicio a cherdded fel ffyrdd o deithio’n iach
a chynaliadwy i blant oed ysgol, rhieni a staff mewn ysgolion cynradd ac uwchradd dethol gyda’r
nod o leihau’r nifer o ddisgyblion sy’n cael eu gyrru i’r ysgol yn y car. Bydd y swydd hefyd yn
cynnwys cefnogi ‘pencampwyr ysgol’ mewn ysgolion, harneisio’r adnoddau sydd ar gael gan
awdurdodau lleol ar gyfer beicio a theithio llesol a gwneud cysylltiadau rhwng ysgolion a’r
gymuned ehangach.


Bydd gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd ysgol gyda phlant a phobl ifanc, o ddarparu
hyfforddiant i athrawon, ac o weithio mewn partneriaeth mewn amrywiaeth o gyd-destunau, a bydd
y gallu gennych i ddatblygu perthynas waith gryf. Bydd eich brwdfrydedd yn ysgogi eraill a bydd
eich sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol yn cyfannu eich sgiliau trefnu cadarn.
Mae llythrennedd TG yn hanfodol, felly hefyd ddealltwriaeth o amgylchedd ysgol a’r buddion
iechyd sydd ynghlwm â theithio llesol. Byddwch hefyd yn ymroddedig i deithio llesol a hyrwyddo
trafnidiaeth gyhoeddus. Mae gwiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn hanfodol ar
gyfer y swydd hon.


Ewch i’n gwefan www.sustrans.org.uk/job-vacancies a
dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer ein proses ymgeisio ar-lein. Dyfynnwch y rhif cyfeirnod, os
gwelwch yn dda. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi’u cwblhau yw 9.00yb ddydd
Llun 27 Gorffennaf 2020. Cynhelir cyfweliadau dros Skype neu Zoom neu yn swyddfeydd
Sustrans yng Nghaerdydd yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ddydd Llun 3 Awst 2020.


Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a galluogi
cynhwysiant. Croesawn geisiadau gan bobl sydd â’r sgiliau perthnasol o bob rhan o’r
gymuned.

Apply for this job

Salary comparison:
Salaries

The number of jobs in each salary range for all:

Similar jobs
By creating an alert, you agree to our T&Cs and Privacy Notice, and Cookie Use.
Housing Officer - North East England

Humankind
£18,289 to £22,386 per year
North East England, UK
more details »

Head of North East Region

Government Recruitment Service
£56,990 to £67,150 per year
Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear
more details »

Sales Engineer - North East

Jonathan Lee Recruitment Ltd
JOBSWORTH: £33,424 P.A.?Redditch
more details »

Sales Engineer - North East

Jonathan Lee Recruitment
JOBSWORTH: £32,969 P.A.?B98 9HH
more details »