e.g. job, company, title
e.g. city, county or postcode
advanced search »

Climate Change Response Manager - Operations

Salary:
£48,809 - £49,794 pa
Location:
Bridgend
Company:
Bridgend County Borough Council

DescriptionClimate Change Response Manager - Operations


£48,809 - £49,794 per annum


37 hours per week


Bridgend County Borough Council (BCBC) has a crucial role to play through the management of its
own resources and assets and the way in which it works with and supports local residents,
organisations and businesses to respond to the challenges set out in the United Nations
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report on Climate Change, 2018.


This new role will lead the newly created Climate Emergency Response Programme, which includes
the following:


A cross-party member committee to oversee the Climate Emergency Response Programme

The development of a Bridgend County Climate Emergency Citizens’ Assembly.

The development of a Bridgend County Climate Emergency Response Strategy and prioritised
action plan, including costings and performance monitoring and reporting procedures.

The hosting of an annual Bridgend County Sustainability Summit.The successful candidate will have extensive working knowledge in a range of the following:
sustainable development, natural resource / environmental management, waste management,
transport planning and energy. In addition, experience of Programme and Performance Management
and demonstrable financial management experience.


With strong communication skills, both verbal and written, you will be adept at managing
relationships, liaising with teams, presenting clear and concise explanations, information and
reports. It is essential that you have a track record of collaboration across sectors and an
ability to work effectively at all levels within an organisation. You must be organised with a
natural inclination for planning, strategy and tactics. The role will require you to be
resilient and tenacious with a propensity to persevere.


Closing Date: Thursday 05 November 2020


Rheolwr Ymateb i'r Newid yn yr Hinsawdd - Gweithrediadau


£48,809 - £49,794 y flwyddyn


37 awr yr wythnos


Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr rôl hollbwysig i'w chwarae drwy reoli ei
adnoddau a'i asedau ei hun a'r ffordd y mae'n gweithio gyda thrigolion, sefydliadau a busnesau
lleol ac yn eu cefnogi i ymateb i'r heriau a nodwyd yn adroddiad Panel Rhynglywodraethol ar y
Newid yn yr Hinsawdd (IPCC) y Cenhedloedd Unedig, 2018.


Bydd y rôl newydd yn arwain y Rhaglen Ymateb Brys i'r Newid yn yr Hinsawdd sydd newydd ei
chreu, sy'n cynnwys y canlynol:


Pwyllgor aelodau trawsbleidiol i oruchwylio'r Rhaglen Ymateb Brys i'r Newid yn yr Hinsawdd

Datblygu Cynulliad Dinasyddion Argyfwng Newid yn yr Hinsawdd Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Datblygu Strategaeth Ymateb Brys Newid yn yr Hinsawdd Sir Pen-y-bont ar Ogwr a chynllun
gweithredu wedi'i flaenoriaethu, gan gynnwys costau a gweithdrefnau monitro perfformiad ac
adrodd.

Cynnal Uwchgynhadledd Cynaliadwyedd Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn flynyddol.Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth ymarferol helaeth mewn amrywiaeth o'r canlynol:
datblygu cynaliadwy, adnoddau naturiol / rheoli amgylcheddol, rheoli gwastraff, cynllunio
trafnidiaeth ac ynni. Yn ogystal, profiad o Reoli Rhaglenni a Pherfformiad a phrofiad rheoli
ariannol amlwg.


Gyda sgiliau cyfathrebu cryf, ar lafar ac yn ysgrifenedig, byddwch yn fedrus wrth reoli
perthnasoedd, cysylltu â thimau, cyflwyno esboniadau clir a chryno, gwybodaeth ac adroddiadau.
Mae'n hanfodol bod gennych hanes blaenorol o gydweithio ar draws sectorau a'r gallu i weithio'n
effeithiol ar bob lefel o fewn sefydliad. Rhaid i chi fod yn drefnus gydag awydd naturiol ar
gyfer cynllunio, strategaeth a thactegau. Bydd y rôl yn ei gwneud yn ofynnol i chi fod yn
gydnerth ac yn gadarn gyda thuedd i ddyfalbarhau.


Dyddiad Cau: Dydd Iau 05 Tachwedd 2020
*